Школярі мають право на безкоштовний проїзд

В Дніпровському районі зафіксовані випадки порушення прав школярів на безкоштовний проїзд. Як повідомив, нам автор проекту, депутат Київради БЮТ, голова Дніпровської районної партійної організації ВО «Батьківщина» Віктор Наумко: «Ці дії не законні. Адже школярі 1 — 11 класів мають право на безкоштовний проїзд в муніципальному транспорту (в тому числі метро). Відповідне рішення Київради №1043/1043 «Про безкоштовний проїзд у Києві дітей шкільного віку». Компенсація витрат закладена до міського бюджету Києва.»Якщо ваші права порушуються повідомте Дніпровську РПО ВО «Батьківщина» за телефоном 5404686 або за електронною адресою dniprobut@ukr.net.

Юридична допомога: проведення перевірок органами державного нагляду

Розроблено за підтримки Миколаївської обласної партійної організації та народного депутата України, члена комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Р.О. Забзалюка. ДО ВАС ПРИЇХАЛА ПЕРЕВІРКА. ЧИ Є ТАКІ ДІЇ ЗАКОННИМИ, І ЯК З ЦИМ БОРОТИСЯ Відповідно до закону України "Про основні заходи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності є два види перевірок: планові заходи зі здійснення державного нагляду (контролю) та позапланові заходи зі здійснення державного нагляду (контролю). Планові заходи здійснюються відповідно до річних або квартальних планів, які затверджуються органом державного нагляду (контролю) до 1 грудня року, що передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому. Щорічно, до 1 квітня, орган державного нагляду (контролю) готує звіт про виконання річного плану (квартальних планів) державного нагляду (контролю) суб'єктів господарювання за попередній рік і оприлюднює його в мережі Інтернет. Органи державного нагляду (контролю) здійснюють планові заходи з державного нагляду (контролю) за умови письмового повідомлення суб'єкта господарювання про проведення планового заходу не пізніше, як за десять днів до дня здійснення цього заходу. ПОВІДОМЛЕННЯ ПОВИННО МІСТИТИ: дату початку та дату закінчення здійснення планового заходу; найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи — підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід; найменування органу державного нагляду (контролю). Повідомлення надсилається рекомендованим листом чи телефонограмою за рахунок коштів органу державного нагляду (контролю) або вручається особисто керівнику чи уповноваженій особі суб'єкта господарювання під розписку. Згідно даного закону суб'єкт господарювання має право не допускати посадову особу органу державного нагляду (контролю) до здійснення планового заходу в разі неодержання повідомлення про здійснення планового заходу. Строки здійснення планового заходу не можуть перевищувати п'ятнадцяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва — п'яти робочих днів, якщо інше не передбачено законом, продовжити строк здійснення планового заходу не допускається. ПОЗАПЛАНОВІ ЗАХОДИ ЗІ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) 1. Підставами для здійснення позапланових заходів є: — виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах обов'язкової звітності, поданих суб'єктом господарювання; — перевірка виконання суб'єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових заходів органом державного нагляду (контролю);  — звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства. Позаплановий захід здійснюється тільки за наявності згоди центрального органу виконавчої влади на його проведення; — неподання у встановлений термін суб'єктом господарювання документів обов'язкової звітності без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів. Під час проведення позапланового заходу з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов'язковим зазначенням цих питань у посвідченні (направленні) на проведення державного нагляду (контролю). 2. Проведення позапланових заходів з інших підстав, крім передбачених статтями Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, забороняється, якщо інше не передбачається законом або міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України. 3. Строк здійснення позапланового заходу не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва — двох робочих днів, якщо інше не передбачено законом, продовження строку здійснення позапланового заходу не допускається . При проведенні заходів перевірок органи державного нагляду повинні мати такі розпорядчі документи: наказ на проведення перевірки, який має містити найменування суб'єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися захід, та предмет перевірки; посвідчення (направлення) на проведення заходу, яке підписується керівником або заступником керівника органу державного нагляду (контролю) (із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові) і засвідчується печаткою. 4. У посвідченні (направленні) на проведення заходу зазначаються: — найменування органу державного нагляду (контролю), що здійснює захід; — найменування суб'єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи — підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід; — місцезнаходження суб'єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу, щодо діяльності яких здійснюється захід; — номер і дата наказу, на виконання якого здійснюється захід; перелік посадових осіб, які беруть участь у здійсненні заходу, із зазначенням їх посади, прізвища, ім'я та по батькові; дата початку та дата закінчення заходу; — тип заходу (плановий або позаплановий); вид заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд, інспектування тощо); підстави для здійснення заходу; предмет здійснення заходу; — інформація про здійснення попереднього заходу (тип заходу і строк його здійснення). Посвідчення (направлення) є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення заходу. Посадова особа органу державного нагляду (контролю) без посвідчення (направлення) на здійснення заходу та службового посвідчення не має права здійснювати державний нагляд (контроль) суб'єкта господарювання. Суб'єкт господарювання має право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення заходу, якщо вони не пред'явили документів, передбачених даним законом. ПРАВА СУБ ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ Ви, як суб'єкт господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) має право: — вимагати від посадових осіб органу державного нагляду (контролю) додержання вимог законодавства; перевіряти наявність у посадових осіб органу державного нагляду (контролю) службового посвідчення і одержувати копії посвідчення (направлення) на проведення планового або позапланового заходу; — не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення державного нагляду (контролю), якщо:  він здійснюється з порушенням вимог щодо періодичності проведення заходів державного нагляду (контролю), передбачених законом;  посадова особа органу державного нагляду (контролю) не надала копії документів, передбачених цим Законом, або якщо надані документи не відповідають вимогам цього Закону; — бути присутнім під час здійснення заходів державного нагляду (контролю);  — вимагати нерозголошення інформації, що є комерційною таємницею суб'єкта господарювання; — одержувати та знайомитися з актами державного нагляду (контролю); надавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до акта органу державного нагляду (контролю); — оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії органів державного нагляду (контролю) та їх посадових осіб. КОНСУЛЬТАЦІЙНА ПІДТРИМКА СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ Органи державного нагляду (контролю) на письмовий запит суб'єкта господарювання надають йому письмові консультації з питань здійснення державного нагляду (контролю) щодо вимог, додержання яких перевіряється органами державного нагляду (контролю). Оскарження рішень органів державного нагляду (контролю). Суб'єкт господарювання має право звернутися до відповідного центрального органу виконавчої влади або до суду щодо оскарження рішень органів державного нагляду (контролю). У разі надходження такого звернення суб'єкта господарювання відповідний центральний орган виконавчої влади зобов'язаний розглянути його в установленому законом порядку.

Бібліотеки Дніпровського району

Мережа публічних бібліотек Дніпровського району – одна з найбільших в місті Києві і налічує 18 бібліотек, з них: 10 бібліотек для дорослих; 2 бібліотеки для юнацтва; 6 бібліотек для дітей; 3 бібліотечні пункти видачі літератури.Одна з бібліотек на Русанівці – бібліотека ім. В. Маяковського, почала працювати ще до Великої Вітчизняної війни на Микільській Слобідці. В 1950 році відновила свою діяльність. Справжнього розвитку досягла у середині 60-х, коли переїхала в нове приміщення.З 1975 року увійшла до складу Централізованої бібліотечної системи Дарницького району м. Києва, а у 1989 році набула статусу Центральної районної бібліотеки. Понад 10 років була методичним центром для бібліотек району.В 2001 році у звязку з адміністративно-територіальною реформою столиці ввійшла до складу ЦБС  Дніпровського району.Книжковий фонд 56,0 тис. примірників.Структура бібліотеки: абонемент, читальний зал, сектор аналітично-бібліографічного обслуговування, сектор формування та використання фонду, Інтернет центр.Бібліотека співпрацює з громадськими організаціями, депутатським корпусом мікрорайону. Зокрема з депутатом фракції БЮТ Іриною Недашківською, яка не тільки поповнює бібліотечний фонд, а й придбала техніку на облаштування Інтернет ценрту. Адреса бібліотеки: 02147, Київ, вул. Ентузіастів, 29; тел/факс: (044) 2940030Працює: понеділок-четвер, субота – 1100-1900неділя – 1100-1800пятниця – вихіднийостанній день місяця – санітарний.

Адреси інших бібліотек району:

Центральна районна бібліотека ім.П.Г.Тичини, вул.Луначарського,24;

Бібліотека ім. К.Симонова, вул. Курнатовського, 9;

Бібліотека-філія №5, вул. Ю.Гагаріна, 19/30;

Бібліотека-філія № 2, вул. Миропільська, 19;

Бібліотека  № 134 для юнацтва, вул. Сєрова, 28;

Бібліотека ім. В.Сосюри, Харківське шосе, 13;

Бібліотека № 137, проспект Ватутіна, 4-а;

Бібліотека № 158, вул. Алма-Атинська, 109;

Бібліотека ім. В.Яна, проспект Миру, 15;

Бібліотека ім. Горького, вул. Плеханова, 4-б;

Бібліотека ім. Є.Кравченка для юнацтва, вул. Ентузіастів,  51/24;

Бібліотека ім. П.Усенка для дітей, вул.Серафимовича,7;

Бібліотека ім. П.Буйка для дітей, бульвар Перова, 15;

Бібліотека ім. Г.Тютюнника для дітей, вул. Плеханова, 4-б;

Бібліотека ім. І.Сергієнка для дітей, вул. Шумського,4-а;

Бібліотека №16 для дітей, вул. Празька, 24;

Бібліотека №118 для дітей, вул. Малишка, 25/1.

Культурне життя Дніпровського району

Культурне життя України не можливо представити без Київського академічного театру українського фольклору “Берегиня”, що знаходиться в Дніпровському районі столиці.  Адже це один з не багатьох професійних колективів, що взяв за основу своєї діяльності аутентичний фольклор України – народні пісні, танці, обряди, що віками супроводжували побут українців.В цьому році театру виповнилось 20 років. До цієї події актори представили прем’єру фольклорної вистави, що відтворює давній весняно-літній обряд ушанування культу предків, родовідної пам’яті – “РУСАЛІЇ”.Колектив Театру привітали, зокрема, активісти Дніпровської районної партійної організації ВО «Батьківщина» (Блок Юлії Тимошенко).Якщо ви бажаєте гарно провести час та ознайомитись з фольклорною спадщиною України завітайте в театр «Берегиня», що знаходиться за адресою вул.Серафимовича, 3-А, контактний телефон 5501394.

Як стати мільярдером на киянах або «поради» від Черновецького

Те, що Л. Черновецький розпочав програму «Я стаю мільярдером на киянах», відомо всім. Чергова «золота жила» для нього – це пляжі столиці. Потрібно лише змінити їх статус на  «зони відпочинку на воді» та «прихватизувати». Мовляв, щоб їх утримувати, мерія не має коштів.

Саме таку схему і реалізує його команда на озері Тельбін, що в Дніпровському районі міста Києва.

Саме тому небайдужі працівники комунального підприємства «Плесо», мешканці Березняків, за підтримки активістів Дніпровської районної партії ВО «Батьківщина», розпочали безстрокову акцію проти дій міської влади.

Адже перепрофілювання дає юридичну можливість чиновникам від міської влади не дотримуватися державних стандартів та санітарних норм щодо пляжів, не проводити каналізацію, не вивозити сміття, не робити пересів піску не боротися з щурами та іншими паразитами тощо.

Тобто мер в черговий раз зможе заробити черговий мільйон на киянах, нічого не роблячи!!!

 Закликаємо всіх не байдужих підтримати цю акцію. Контактний телефон 5404686.

Тельбин — наше озеро

Тельбин древнее озеро известно в истории со средневековья, имеет несколько источников, поэтому очень глубокое. Еще сто лет назад оно во время весеннего разлива соединялось с Днепром.Для многих киевлян это местно для отдыха. Тут действительно приятно искупаться — озеро глубокое и достаточно большое, приятный пейзаж — цветущие липы, плавающие утки, бетонные дорожки вдоль берега. Кроме того, озеро привлекает к себе фанатов творчества Виктора Цоя. Тут в 1986 году снимался первый короткометражный фильм о группе «Кино»: «Конец каникул», режиссёр Сергей Лысенко. Здесь до сих пор растут те самые ивы, которые видны в фильме.К сожалению, за зиму территория вокруг озера становится грязной. Городскую власть это естественно не волнует, однако нам жителям хочется видит Тельбин чистым.Благодаря днепровчанам, активистам Днепровской районной партийной организации ВО «Батьківщина» и депутатам Днепровской райрады фракции БЮТ один субботник уже состоялся.  Были убраны старые листья, мусор.Конечно, этого недостаточно, поэтому приглашаем всех кто хочет сделать озеро чистым –оказать посильную помощь активистам. Контактный телефон 5404686.

Тренировочная школа по кик-боксингу и тай-боксингу открылась в Днепровском районе

Как известно, кик-боксинг и тай-боксинг современные виды спорта, возникшие и развивающиеся на основе достижений спортивной науки, всегда открытые для нововведений, полученных в результате современных научных исследований Тайбоксинг – это идеальная ударная техника боя в стойке, сочетающая в себе силовые удары руками, ногами, локтями и коленями, позволяющая вести эффективный поединок на разных дистанциях.

Кик-боксинг обладает целым рядом преимуществ, так как в нём сочетается всё самое лучшее, что было изобретено ударными видами единоборств. Из восточных направлений, таких как каратэ, таэквон-до в кик-боксинг перекочевали только самые мощные и эффективные удары ногами, которые в сочетании с классической школой английского бокса делают его одним из самых ярких и авторитетных видов единоборств. Ведь в каратэ, таэквон-до, ушу и в других восточных направлениях удары руками сведены к минимуму, а в кик-боксинге максимально сохранена боксёрская школа, а удары ногами дают преимущество перед классическим боксом.

В апреле месяце состоялось открытие тренировочной школы по кик-боксингу и тай-боксингу для детей и молодежи на базе СШ №201 (бул. Перова, 14а).

Поддержали открытие школы депутат Днепровской райрады Лариса Рябухина (фракция БЮТ) и руководитель Днепровской районной партийной организации ВО «Батьківщина», депутат Киевсовета (фракция БЮТ) Виктор Наумко.